Tur Sözleşmesi


PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 4077 sayılı TüketicininKorunması Hakkındaki Kanun ile 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikgereği yapılan  paket tur satışları içinsözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

MADDE 1 - TARAFLAR

SAĞLAYICI/ACENTA : HOLA TRAVEL ORGANIZATION SEYAHAT ACENTASI

ŞİRKET UNVANI        : Kami Turizm Yat. Sey. Acen. Ve Tic. Ltd. Şti              

ADRES  :Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. Prof.Dr. Celal Öker Sok.Çim Apt. No: 9 Daire : 2 Şişli/İSTANBUL 

TELEFON: 0212 225 69 36 - 66 FAX: 0212 225 69 82                                           e-mail :info@holaturizm.com                

TÜKETİCİ                             :

                                   

*Adı Soyadı :

*Adres :

Tlf :

Gsm.........................  Ev.............................İş..............................

Doğum Tarihi :

TC Kimlik No :

 

TÜKETİCİ, bu bilgilerin doğru olarakverilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik bilgilerinin hatalıbildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası,vize sorunu vs) ACENTA sorumlu değildir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN DÜZENLENDİĞİTARİH                                  MADDE 3 -  SÖZLEŞMENİN KONUSU   

İşbu sözleşmenin konusu; ACENTANIN, TÜKETİCİYE  nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen vehizmetin, satışı, ifası ve fesih koşulları ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Paket Tur Sözleşmeleri UygulamaUsul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN KAPSAMI                               

Paket Tura ilişkin bilgiler :

-Hareket saati         :

-Dönüş tarihi ve saati :

-Paket Turun kesintiler dahil toplamsüresi :

- Paket tur güzergahı     :                                                                                  (Duraklama ve nakil bağlantıları dahil)

-Ulaşım araçlarının cinsi             :                                              Süresi:

-Konaklama yeri ve sınıfı            :                                              Süresi:

-Yemek öğün sayısı                      :

-Rehber ücreti                    :

-Paket tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler  :

-Paket tura dahil olmayan hizmetlere ilişkin bilgiler :                

MADDE 5 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI :

5.1. Sözleşme bedeli ....... € karşılığı .......TL( KDV dahil)dir.

Paket tur fiyatına  tüm vergi ve sigortalar dahil olup“.........TL”dir.

Sözleşmenin TÜKETİCİ tarafından imzalandığı tarih itibariyle geçerli olan kur esas alınarak paket tur bedeline yansıtılacaktır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Ödemeler nakit, havale, eft ya dakredi kartı ile yapılır.

Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde

Kredi Kart Numarası :                  Son Kullanma Tarihi                        Güvenlik Kodu                                     İmza

Bu belge ile Kami Turizm Yat. Sey.Acen. Ve Tic. Ltd. Şti’ne yukarıda numarası yazılı olan kredi kartıma sözleşmebedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdantahsil edilmemesi halinde aylık  % 10   vade farkı ile borcumu ödemeyi kabul vetaahhüt ederim. TARİH -İMZA


Bu bedele, paket tur ile ilgili işbu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücretetabidir. Paket turbedeline dahil olduğu işbu sözleşmede açıkça belirtilmemiş hiçbir servis pakettur bedeli kapsamında değildir.

5.2.Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havaalanına iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.  Tüketici, yansıtılan bedele ilişkin olarak,paket tur öncesi kendisine yapılan bildirimden sonra bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir, eşdeğerde bir paket tura ilişkin ikame bir sözleşme yapabilir veya yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini  belirten ek bir sözleşmeyi kabul edebilir.

5.3.Tüketicinin kendisine sunulan ek sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, sözleşmeden dönmüş olduğu kabul edilir. Bu durumda ödemiş olduğu tur bedeli kendisine 10 gün içinde iade edilir.

 5.4.Ödemede temerrüt olması halinde aylık % 20 vade farkı uygulanır ve ayrıca kur farkı oluşması halinde de söz konusu bedelin de tahsili talep edilir.

5.5. TÜKETİCİ, kredi kartı, havale veya EFT ile ödemelerini gerçekleştirebilir. Kredi kartından taraflar arasındaki  mesafeli satış sözleşmesi uyarınca TÜKETİCİ tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı yada bu tutardaki HAVALE –EFT bedelinin, ACENTANIN Garanti Bankası Tr 21 0006 2000 4060 0006 297590 Nolu Iban hesabına ulaştığının ACENTA yetkileri tarafından tespit edildiği an, söz konusu hizmetin- işleme alınması mümkün bulunmaktadır.

5.6. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, ACENTA hesabına iki gün içinde TÜKETİCİ ödemelerinin geçmemesi durumunda hizmet talebi iptal edilecektir.

5.7.  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kart sahibi kurum ile yapılmış olan haklar saklıdır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.8. Rezervasyon sahibine ait kredi kartının ACENTA’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTA’ya ödememesi halinde rezervasyon sahibi, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN İFASI 

6.1. ACENTA , sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi TÜKETİCİNİN kusuru veya mücbir sebebe dayanıyorsa ACENTA sorumlu tutulamaz.

6.2.Sözleşme konusu paket turun yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde bu durum TÜKETİCİYE yazılı veya sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilir. ACENTA , haklı bir nedenle sözleşme konusu paket turu tedarik edemeyeceğinin anlaşılması üzerine TÜKETİCİNİN açık ve anlaşılır onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta başka bir paket tur tedarik edebilir.Söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değilse ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise; ACENTA, TÜKETİCİNİN hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. TÜKETİCİ nin yaptığı tüm ödemeleri (TÜKETİCİNİN tükettiği hizmet bedelleri hariç olmak üzere)  10 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

6.3.         ACENTA, paket tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması halinde paket turun başlamasına 7 gün kala veya ACENTA tüm özeni göstermesine rağmen mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeyi yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu paket turu iptal edebilir. ACENTA, TÜKETİCİ’nin  o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve TÜKETİCİYİ borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde TÜKETİCİYE iade eder. Bu durumda TÜKETİCİNİN tazminat hakkı doğmaz.

6.4.          TÜKETİCİ,satın alınan hizmetten bizzat kendi yararlanabileceği gibi beyan edeceği  3. şahıs/şahısların  yararlandırılmasını sağlayabilir.

6.5.         ACENTA, sözleşme konusu hizmetin , TÜKETİCİ’den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden sorumlu değildir.

6.6.         Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Tüketici(ler ), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri rezervasyon sahiplerinin bu sözleşmeyi okuyup onaylanması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici( ler ) ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer Tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

6.7.         Herhangi bir sebeple paket tur kapsamında  tahsis edilen otelde kalmayan veya otel değişikliği yapan yolcular değişiklikten kaynaklanan artışların ortaya çıkardığı farkları ödemekle yükümlüdür. Acenta’dan hiçbir bedel talep etmeyeceği gibi bu durumdan ACENTA’yı da sorumlu tutamaz. Acenta programdaki standartlara bağlı kalmak koşulu ile daha önce belirtmiş olduğu oteli değiştirebilir. Bu durum iptal ve tazminat nedeni sayılmaz.

6.8.     TÜKETİCİ,  ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle paket turu sonlandırması halinde, acenta yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

MADDE 7 –SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE İPTALİ

7.1.  TÜKETİCİ, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları resmi bir rapor ile, ölümleri resmi bir belge ile belgelemeleri (Aynı odayı paylaşan kişilerin veya seyahatte beraber katıldıkları iptal etme hakları yoktur)halleri dışında kalan bir sebep ile paket turun başlamasından 15-8 gün önce paket turu herhangi bir sebep ile iptal – değişiklik talep edilmesi halindepaket tur  bedelinin % 30’unu , 7 günden sonra ise paket tur bedelinin tamamını ACENTAYA ödemekle yükümlüdürler.

7.2. TÜKETİCİ, işbu sözleşmenin 8.1.maddesinde belirtilen hallerde ve koşullar yerine getirilmek şartıyla,paket turun başlamasına 7 gün kala, sözleşmeyi sözleşme koşullarını yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu devreden ve devralan, ACENTAYA karşı , bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumlu olur.

7.3.         TÜKETİCİNİN, başlangıcını kaçırdığı paket tura iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ACENTA, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları paket turun başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİYE herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEP

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri,gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır.

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA,paket tur için iptal, değişiklik ve erteleme yapabilir. Bunlardan doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

ACENTA,mücbir sebep hallerinden kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.

8.3.Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan  mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden  herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki  ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık,ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir.  Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.

8.4. ACENTA ,tüketici için mücbir sebep sayılan  bu hallerde, resmi harç ve vergiler ile  zaruri masraflar mahsup edildikten sonra kalan bakiye tüketiciye iade edileceğini taahhüt eder.

8.5.TÜKETİCİNİN, ihtiyari seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mucbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru hakkı bulunmaktadır.

MADDE 9- ÖZEL HÜKÜMLER

9.1.  Charter uçuşlarda 15 gün veya sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp uçak ücret iadesi yapılmaz.

9.2.  Charter uçuşlarda 7 gün öncesine kadar isim değişikliği yapılabilmektedir. Ancak tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılmamaktadır. TÜKETİCİNİN biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.

9.3. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu uyarınca havayolları bu uçuşlarda her türlü değişiklik yapabilir.Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Paket tur satışı sırasında belirtilen muhtemel uçuş saatleri olup bu konudaki değişiklikler nedeniyle ACENTA sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iadetalepleri kabul edilemez.

9.4. ACENTA’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, TÜKETİCİNİN en az 6 (altı) ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde ACENTAYA başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde ACENTA,TÜKETİCİ ile Konsolosluk arasında aracı konumundadır. ACENTA, vize alınamamasından veya gecikmeden dolayı sorumlu tutulamaz. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda işbu sözleşmenin 7. maddesindeki  iptal şartları geçerli olacaktır.

9.5. ACENTA, konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda TÜKETİCİNİN taleplerini ilgili tesise iletir.Ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele  varış günü odalar saat 14.00’dan önce TÜKETİCİYE teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir.

9.6. ACENTA’nın sözleşmeyi kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve sunulan hizmetin eksik veya ayıplı ifa edilmesi halinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanacaktır. Ayrıca paket tur fiyatına dahil olmayan ve paket tur sırasında TÜKETİCİYE verilen ek hizmetler ile telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketilmesi, TÜKETİCİNİN bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1 TÜKETİCİ,  konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

10.2. Hizmeti alan TÜKETİCİ’nin, otelde kaybettiği eşya, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir.

10.3  Yurt dışında otel satışı gerçekleştirilmişse,satılan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir.

10.4 ACENTA,  TÜKETİCİ’ye  sattığı hizmetleri gerçekleştiren konaklama tesisleri, diğer hizmet satın alınan üçüncü şahıslar nezdinde aracı sıfatı ilehareket ettiğinden;

TÜKETİCİ’nin  satın aldığı hizmeti kendisinden kaynaklanan sebepler ile kullanamamasından dolayı bunlara bağlı olarak bedel iadesi talep edemeyeceği gibi kendisinden kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan ACENTA sorumlu değildir.

10.5      TÜKETİCİ’nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu ACENTA’ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmesi iyi niyetli TÜKETİCİ’nın, ACENTA ile işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

MADDE 11- İTİRAZ VE ŞİKAYETLER :

TÜKETİCİ ,işbu sözleşmeden doğan ihtilaflar ailişkin  itiraz ve şikayet başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK                :

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu sözleşme ACENTA(Hola Travel Organization Seyahat Acentası) ile TÜKETİCİ (tüketiciler)arasında yapılmış yegane akittir. Paket turlarımıza kaydolan tüketiciler ile ACENTA bu sözleşme ve eklerinde yazılı tüm şartları karşılıklı olarak aynen kabul etmişlerdir. Rezervasyonu yapılmış kişiler işbu madde ile birlikte 12 maddeden oluşan yukarıdaki hususları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

Tüketici  ve beraberindekiler adına

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. Adımıza düzenlenmiş olan 12 maddeden oluşan paket tur sözleşmesi ve TÜRSAB Turizm Tüketicileri Değerlendirme Çizelgesi(Kütahya Çizelgesini) okuyup anlayıp kabul ettim.

TARİH  : 

ACENTA                                                           TÜKETİCİ

                                                                 AD SOYAD - IMZA

 

 

Kesin kayıt  : Paket tura kesin kayıt, paket tur sözleşmesinin TÜKETİCİ ve ACENTA veya ACENTANIN YETKİLİ SATIŞ ACENTALARI  arasında imzalanması ve –aksine bir kayıt bulunmaması halinde- paket tur bedelinin, tamamının ödenmesi ile yürürlüğe girer. 

Önemli not : Acentamız tarafından gönderilen bu mail sistemden otomatik gönderildiğinden dolayı geri dönüş cevapları tarafımıza ulaşmamaktadır.Maillerinizi satis@holaturizm.com adresine göndermenizi rica ederiz.